Hem

Proffesionsutveckling med i DN:

Rektorer behöver stöd när skolan förändras

”Coachning och mentorskap kostar pengar men kan vara en klok investering för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen”, säger Pella Kjellén som ger hjälp åt rektorer.

Med tolv års erfarenhet av skolledning vet Pella Kjellén att rollen som rektor kan vara svår att axla utan stöd. I egna firman Professionsutveckling erbjuder hon coachning och handledning åt rektorer och skolpersonal.

Mellan tre och fem år – så länge stannar en rektor i snitt på sin arbetsplats. Den snabba omsättningen är begriplig, menar Pella Kjellén som själv arbetat som rektor under ett antal år.

– Som rektor har du många uppdragsgivare: staten, kommunen och eventuellt en annan huvudman. Även andra parter har förväntningar på vad skolan ska erbjuda: elever, föräldrar, medier och allmänheten i stort.

En rektor är ofta ensam i sina beslut. Även om det finns en ledningsgrupp, försätts en rektor emellanåt i dilemman som är svåra att ensam besluta om. Känslan av ensamhet och behovet av att ha någon att bolla svåra frågor med blev tydlig när Pella Kjellén deltog i ett seminarium under rektorsutbildningen i våras.

– Skolan är i ständig förändring. Det enda vi vet med säkerhet är att den kommer att fortsätta att förändras. Därför är det viktigt att personalen får den information och utbildning som krävs men framför allt att de får möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor kring förändringarna, säger hon.

Något som fått stora konsekvenser för skolan var införandet av den nya gymnasiereformen som skedde 2011. Med hjälp av modeller och retorik som lånats från näringslivet har skolan marknadsanpassats.

– Det talas om kunder och marknadsandelar, men det är ibland oklart om man syftar på elever eller föräldrar, säger Pella Kjellén som anser att såväl rektor som skolpersonal behöver hjälp med att landa i sin nya yrkesroll.

Och det är inom ramen för sina egna hjärtefrågor som hon hittat sin affärsidé. Genom handledningssamtal, mentorskap och coachning vill hon utifrån sin egen erfarenhet från skolans värld agera bollplank och stöd. Samtalen sker antingen i grupp eller enskilt beroende på vilka problem det handlar om. Bland uppdragsgivarna finns verksamhetschefer och rektorer inom kommunal- och friskolesektorn. Pella Kjellén vill även utveckla ett samarbete med företagshälsovården.

Borde inte den här typen av stöd vara obligatorisk i skolan?

– Jo, det tycker jag. Men till skillnad från andra branscher där coachning, handledning och mentorskap har hög status anses det fortfarande lite suspekt inom skolans värld. Men jag tror att det synsättet kommer att förändras, säger Pella Kjellén.

Fakta: Professionsutveckling
Bolagsform: Enskild firma
Ägare: Pella Kjellén
Startår: 2012

Helen Preuz, DN

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Pella Kjellén
Professionsutveckling
E: pella@professionsutveckling.se
T: +46708 25 35 55

Foto: Thomas Henrikson

 

Som diplomerad rektor och handledare erbjuder jag dig som är:
• Skolledare

• Lärare
• Fritidsledare
• Förskollärare
• Annan personal inom skola, fritids och förskola

Möjligheten att utveckla dig inom din befattning genom:
Coachning «

Handledning «
Mentorskap «

Du som arbetsledare, chef eller rektor:

Att hantera yrkeslivets alla operativa frågor och samtidigt hålla rak kurs mot de övergripande strategiska målen, är en stor utmaning. Organisationen är i ständig rörelse, förändrings- och utvecklingsarbeten pågår, budgeten ska hållas samtidigt som det dagliga ledarskapet kräver sin uppmärksamhet. Efter mina år som biträdande och som rektor har jag både kunskap och erfarenhet av ledarskapets många sidor.

Du som lärare, fritidspersonal eller du som förskolepersonal:

Att nå övergripande mål, samarbeta och driva en gemensam linje och samtidigt stå mitt i verksamheten, kan vara svårt att få ihop. Att skapa utrymme för reflektion är nödvändigt för oss alla för att behålla fokus. Jag har både kunskap och lång erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar i skola och förskola.

Skolan – en komplex arbetsplats

Efter många år i skolans värld, kan jag identifiera behov som kommer av en komplex arbetssituation. Högt ställda förväntningar  av elever, vårdnadshavare, lärare, kollegor, chefer, politiker… listan kan göras lång. Förändringens vindar viner och skolan debatteras så gott som dagligen i media. Det är en utmaning att förhålla sig till kraven och önskningarna från de olika intressenterna.

Coachning, Mentorskap och Handledning ger möjlighet till reflektion. Som oberoende person och med lång erfarenhet av skola, erbjuder jag dig den möjligheten. I fokus står din yrkesroll och hur Du agerar professionellt, oavsett om Du jobbar strategiskt, operativt eller på båda planen.

Jag kommer gärna och träffar dig, utan kostnad, för att diskutera ett eventuellt upplägg. Mer om vem jag är, kan du läsa under fliken Kontakt.
En utveckling till en hållbar profession bidrar till:

  • Motivation
  • Effektivitet
  • Måluppfyllelse
  • Stabilitet i förändrings- och utvecklingsskeden
  • En god psykosocial arbetsmiljö.

_______________________________________________________________________________________________________
På Försäkringskassans hemsida skriver man:
“Förebygga sjukfrånvaro
Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. Kostnaderna för sjukfrånvaro är ofta mycket högre än själva sjuklönen. Det är viktigt att du som arbetsgivare prioriterar dina anställdas hälsa eftersom det har avgörande betydelse för företagets effektivitet och lönsamhet. Att agera tidigt för att förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering är bra både rent mänskligt och företagsekonomiskt.”

Här följer ett klipp från Arbetsmiljöverket: 
“Ständiga förändringar – otrygghet i anställningen
Förändringar i arbetslivet är en naturlig del i arbetslivets utveckling och både nödvändiga och önskvärda. Förändringar kan dock innebära betydande påfrestningar för arbetstagarna, särskilt när förändringarna är ofta återkommande. Hur förändringar genomförs har stor betydelse för om de ger konsekvenser för arbetstagarnas hälsa.”

Såväl Coachning som Handledning och Mentorskap kan:
• Främja en hållbar professionell yrkesroll; professionen
• Verka motiverande och förebygga stress och sjukfrånvaro
• Stärka den psykosocial arbetsmiljö och samarbetet
• Ge förutsättningar för en effektiv organisation
• Leda till måluppfyllelse

Att använda sig av coachning/handledning är en fortbildning, en kompetensstärkning, och därmed ett kvalitetsindex för arbetsplatsen och ett argument i marknadsföringen.

_______________________________________________________________________________________________________